Най-изгодно днес:
Промоция! Транспарант от винил 39 лв.
Размер 1.20 x 0.80 м., дизайн в цената
Промоция! 100 PVC (VIP) карти за 149 лв.
Единична цена 1.49 лв. без ДДС на брой
ПРОМОЦИЯ!!! 100 флаера А6 за 29 лв.!!!
Двустранни, срок 2 дни, хартия 130 гр. хром/гланц
Етикети за вино, ракия за сватби, лична употреба, за подарък
Етикетите са като истински и остават страхотен спомен от сватбата, кръщенето
Промоция! Рекламни ароматизатори - 1000 бр., правоъгълни.
Пълноцветен двустранен печат цена 0,44 лв./бр. без ДДС
Лятна промоция! Печат върху фланелки.
Единична цена 0,75 лв./бр. без ДДС за 1 цвят.
Промоция! Ситопечат върху запалки 200 бр.
Единична цена 0,28 лв./бр. без ДДС за 1 цвят.
Промоция! Ситопечат върху керамични чаши.
Един цвят, 100 бр., цена 105 лв. без ДДС.

Марки

МАРКИ     Раздел I
Регистрация
Определение
Чл. 9. (1) Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.
(2) Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка.
Придобиване на право върху марка
Чл. 10. (1) Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката.
(2) Правото на регистрация принадлежи на първия заявител.
(3) Правото върху марка е изключително право.
... ... .... ...
Раздел II
Правни последици от регистрацията
Съдържание на правото върху марка
Чл. 13. (1) Правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който:
е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;
поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;
е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато марката се ползва с известност на територията на Република България и използването на знака извлича без основание облаги от отличителния характер или известността на марката или ги уврежда.
(2) Използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е:
поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;
предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
вносът или износът на стоките с този знак;
използването на знака в търговски книжа и в реклами.
(3) Изключителното право има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикацията на регистрацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство.
... ... ... ... ... ...

Задължение за използване на марката
Чл. 19. (1) Когато в срок пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването.
(2) За реално използване по смисъла на ал.1, освен използването по чл. 13, ал. 2, се счита и:
използването на марката от притежателя й във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана;
поставянето на марката върху стоките или върху тяхната опаковка в Република България, независимо от това че са предназначени само за износ.
(3) Използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от самия него.

Порталът за имоти на Варна imotdnes.com
SPEED компютри