Най-изгодно днес:
Рекламни ароматизатори за кола.
Поръчай рекламни ароматизатори за кола и грабни ваучер за 100 или 200 лв.
Печат на рекламни винили
Поръчай изработка на транспаранти, банери от винил с безплатна доставка
Флаери цена печат, изработка, дизайн
Поръчайте днес изработване, печатане, изготвяне, отпечатване на рекламни флаери. Всички размери.
Книги цени за печат
Поръчайте принтиране на книги от pdf в единични бройки, малък тираж
Магнити за хладилник на едро и дребно
Магнити за хладилник изрязани във всякаква форма
3D визитки с обемен лак само на логото
Поръчйте луксозни визитки с дебелина на карта за банкомат
Визитки с Gold печат
Поръчайте луксозни визитки със злато
Експресен печат на плакати
Поръчйте печат на плакати със срок до 3 раб. дни

Н А Р Е Д Б А РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Н А Р Е Д Б А

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1 С тази наредба се урежда редът и условията на разпространяването на информация със средствата на външната реклама, надписите, информационно-указателните табели и съобщенията и други на територията на Община Варна. Това става при спазване изискванията на настоящата наредба и действащото законодателство.

Чл. 2 По смисъла на тази Наредба:

1. ВЪНШНА РЕКЛАМА е всеки текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание с търговска цел.

2. НАДПИС е всеки текст, обемна форма или изображение, закрепени върху сграда, свързани с функцията на даден обект в нея.

3. ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ е всяка обемна форма или изображение, указващи близостта на една сграда или терен, където се извършва определена дейност .

4. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ с временен характер са:

- знамена, транспаранти, надписи и информационно-указателни табели, със срок на поставяне по-малък от един месец.

5. СЪОБЩЕНИЯ са всички видове афиши, плакати, постери и други, които дават информация за предстоящи културни, спортни, обществени, акционни, хуманитарни и други прояви и лица, както и за предоставяне на стоки, услуги и/или извършването на други дейности.

РАЗДЕЛ II
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл. 3 Рекламно-информационните елементи /РИЕ/ независимо от техния вид, трябва :

1. Да бъдат изработени от трайни материали, съобразени с БДС.

2. Да бъдат подържани в добро състояние по отношение на тяхната чистота и функция от физическото или юридическото лице, получило разрешение за поставяне на рекламата.

Чл. 4 При разполагане на РИЕ трябва:

1. Да не се нарушават условията на обитаване.

2. Да не се създават рискови условия за безопасността на движение.

3. Да не се закрива друго рекламно пано, търговски или обществен обект, както и да не се затруднява подхода към него.

Чл. 5 (1) Всички текстове в областта на външната реклама, надписите, информационно-указателните табели и съобщенията се изписват задължително на български език. Те могат да се изпишат допълнително на чужд език. Само на чужд език се изписват запазена марка, фирмен знак или наименование на предприятие или лица с доказана международна популярност.

(2) Не са съобщения по смисъла на ал. 1, т. 5 материалите, поставяни във връзка и по време на предизборни кампании. Най-късно един месец след приключването им съответната политическа партия, движение, коалиция, организация или инициативен комитет са длъжни да премахнат агитационните материали и да приведат мястото в първоначалния му вид, съгласно условията и изискванията на тази наредба. В противен случай същите подлежат на санкциите, предвидени в Раздел ХІІ.

Чл. 6 Не се разрешава :

1. Монтирането на РИЕ върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик .

2. Използването на светлинни символи или шрифтови надписи, прилагани като или наподобяващи на елементи от системата за регулиране на движението.

3. Рекламирането на:

а/ забранени за употреба вещества или препарати с наркотично или стимулиращо действие;

б/ лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове;

в/ полезни качества на тютюневи изделия;

г/ полезни качества на алкохолни напитки;

д/ порнографски материали;

е/ оръжие;

ж/ религия или религиозна общност;

з/ други, рекламирането на които е изрично забранено със закон.

4. Разполагането на РИЕ, които:

а/ съдържат невярна или подвеждаща информация;

б/ рекламират стоки и услуги, посредством твърдения за недостатъци на други стоки или услуги;

в/ накърняват правата и доброто име на граждани и юридически лица;

г/ пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и насилие, расова или етническа нетърпимост;

Чл. 7 Носителите на права за разполагане на РИЕ при условията на тази Наредба носят цялата отговорност за причинените от РИЕ щети на трети лица.

РАЗДЕЛ III
ВЪНШНА РЕКЛАМА


Чл. 8 Външната реклама може да бъде:

1. Светлинна реклама по покривите.

2. Крайпътна реклама, закрепени неподвижно касети, осветени отвътре, рекламни пана за лепене на плакати /осветени неосветени/.

3. Реклама по калкани на сгради.

4. Реклама към градския партер /магазини, заведения и други обекти с обществено-обслужващи функции/.

5. Реклама по градския транспорт - автобуси, тролейбуси, таксита и други.

Чл. 9 Всяка реклама трябва да бъде придружена от информация за наименование и адрес на юридическото или физическото лице, получил разрешение за поставяне на рекламата.

Чл. 10 Несветещата реклама се поставя на не по-малко от 50 см от нивото на терена. Нейните параметри следват да бъдат съобразени с конкретната градоустройствена обстановка.

Чл. 11 Светеща реклама е тази, която ползва собствен източник на светлина. Ако съоръжението, носещо светеща реклама е поставено върху покрив, неговите параметри следва да бъдат съобразени с архитектурния образ /силует, пластично оформление и други/ на сградата.

Чл. 12 Не се разрешава разполагането на съоръжения на външна реклама на територията на Общината върху:

1. Сгради, обявени за паметници на културата.

2. Скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика.

3. Природни забележителности и резервати.

4. Алеите и тревните площи на националните паркове и градски градини.

5. Всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност.

6. Декоративни огради.

7. Стени на гробищни паркове, както и в самите тях.

8. Далекосъобщителни стълбове.

9. Елементи от системата за регулиране на движението по пътищата, телефонни и ел.стълбове, стълбове на тролейбусната мрежа. Изключение се допуска само за разполагане на рекламно-информационни елементи до 1 кв.м. върху тролейбусни и стълбове за осветление.

10. Изключение по чл. 12 се допускат по решение на Общински съвет.
 

РАЗДЕЛ IV
РЕКЛАМА И ОБЯВИ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА
ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Чл. 13 Разполагането на реклами към спирките за градския транспорт се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м.

Чл. 14 Разполагането на реклами към павилионите се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м.

РАЗДЕЛ V
НАДПИСИ

Чл. 15 т. 1 Когато са графично и цветово оформени, надписите могат да бъдат поставени :

- върху козирки, навеси и корнизи, ако тяхната височина не надвишава 1 м;

- пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона или под прозоречния парапет;

- вертикално по фасадата на сградата;

Надписите са елементи от проекта за графично и цветово оформление на обекта за когото са предназначени .

т. 2 Одобряването на този проект се извършва от техническата служба, която одобрява архитектурния проект за обекта към съответния район, или кметство на населеното място.

Чл. 16 Надписите, поставени върху стена или успоредно на нея не трябва да надвишават нейните граници, нито да бъдат на повече от 15 см от нея .

Чл. 17 Надписът се премахва от собственика /ползвателя/ и мястото се превежда в първоначалния му вид в едномесечен срок след прекратяване на дейността в обекта, за който е предназначен.

РАЗДЕЛ VI
ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ


Чл. 18 т. 1 Информационно-указателните табели се подчиняват на разпоредбите на Раздел III, регламентиращ външната реклама. Те изключват указателни знаци, описани в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.

т. 2 Размерите на информационно-указателните табели не трябва да надвишават 1,5 кв.м, като вертикалния ръб трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно не по-малко от 0,8 м, а хоризонталният - на височина не по-малко от 2,50 м от нивото на терена.

РАЗДЕЛ VII
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ /ЗНАМЕНА, ТРАНСПАРАНТИ И ДРУГИ/ НАДПИСИ И ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ
С ВРЕМЕННЕН ХАРАКТЕР


Чл. 19 Рекламни материали /знамена, транспаранти и други/ с временен характер, могат да се разполагат на определените за това места и могат да носят само информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни мероприятия.

Чл. 20 Не се разрешава разполагането на транспаранти на улици и булеварди над контактната мрежа за градски транспорт .

Чл. 21 Безплатно разрешение за временна информация може да бъде дадено от Кмета на Община Варна по изключение, във връзка със събитията от общоградски или национален характер, след мотивирано предложение от Комисията по реклама .

Чл. 22 Рекламни материали /знамена, транспаранти/, надписи и информационно-указателни табели с временен характер се демонтират до 3 дни след изтичане срока за разрешаването им.

РАЗДЕЛ VIII
РЕКЛАМА ПО ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ


Чл. 23 Върху превозните средства осъществяващи градския транспорт, може да се извършва реклама при спазване изискванията на тази Наредба.

РАЗДЕЛ IХ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ САМО ЗА РЕКЛАМА


Чл. 24 Превозните средства използвани или екипирани само да носят реклама, не могат:

1. Да влизат в зоните, забранени за реклама .

2. Да имат обща рекламна площ, надвишаваща 12 кв.м за всяко превозно средство.

Чл. 25 Изключение от описаните в чл. 24 забрани могат да бъдат допускани само при специални случаи, с разрешение на кмета на Варна и Началника на Пътна полиция.

РАЗДЕЛ Х
СЪОБЩЕНИЯ


Чл. 26 (1) Разлепването на съобщенията се извършва на информационни тела (афишни колонки, информационни табла и други съоръжения), разположени единствено и само на места на територията на Община Варна.

(2) Местата за разлепване на съобщенията се определят със заповед на Кмета на Община Варна.

(3) Информационните тела се поставят въз основа на схема за разполагане и унифицирани проекти, одобрени от Главния архитект на общината.

(4) Изработването на проектите по ал. 3 става въз основа на предварително прието от техническата служба задание, в което са посочени конкретните изисквания относно параметрите, вида на съоръжението, използвани материали, начин на разположение и други.

(5) При разполагане на съобщенията е необходимо да не се закриват други материали преди завършване на проявата, за която съобщават.

(6) На едно информационно тяло (афишна колонка, информационно табло и други) могат да бъдат поставяни най-много две съобщения, които информират за едни и същи стоки, услуги и/или дейност на едно и също лице.

Чл. 27 (1) Лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност съобщението информира, възложителите и/или организаторите, на мероприятието (дейността), са длъжни да спазват изискването за разлепване съобщението на определените за това места (съоръжения) чрез осъществяване предварителен и текущ контрол. В противен случай носят административно-наказателна отговорност.

(2) Предварителният контрол се осъществява чрез писмен инструктаж на лицата , натоварени да разлепват съобщения .

(3) При неизпълнение на писмения инструктаж от страна на лицата , натоварени да разлепват съобщението, последните носят отговорност административно-наказателна отговорност по чл. 49, ал. 2.

(4) При констатиране, че съобщението не е поставено на определеното за това място лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност съобщението информира са длъжни незабавно да премахнат съобщението и да преведат обекта (мястото) в първоначален вид.

В противен случай подлежат на санкцията по чл. 49, ал. 2.

Чл. 28 (1) Собствениците (ползвателите) на обекти са длъжни да не допускат разлепването на съобщения върху обектите им , извън тези по чл. 26. Те са длъжни да спазват изискването за разлепване на съобщенията на определените за това места чрез осъществяването на предварителен и текущ контрол .

(2) При констатиране, че съобщението е поставено на места извън одобрените от кмета на общината, собствениците (ползвателите) на тези места (обекти) са длъжни незабавно да премахнат съобщението. В противен случай подлежат на административно-наказателна отговорност по чл. 49, ал. 2.

Чл. 29 Не се разрешава:

1. разлепването на съобщения извън информационните тела, поставени на определените със заповед на Кмета на Община Варна места;

2. разлепването на съобщения и поставяне на съоръженията по чл. 26 на местата, изброени в чл. 12 от Наредбата.

РАЗДЕЛ ХI
РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ


Чл. 30 Рекламно-информационни елементи могат да се разполагат на територията на Община Варна въз основа на одобрени конструктивни проекти, разрешени от компетентните органи по чл. 31.

Чл. 31 Исканията за разполагане на РИЕ върху обекти общинска собственост се отправят в писмен вид до:

1. Кмета на Общината, който назначава комисия по рекламата, когато се отнася за:

а/ външна реклама;

б/ реклама към елементите на градското обзавеждане;

в/ обекти, които са общинска собственост.

2. Кмета на съответния район, когато се отнася за:

а/ надписи, съобразно правата по т. 2 на чл. 15;

б/ информационно-указателни табели;

в/ рекламни материали с временен характер.

Чл. 32 Исканията за разполагане на РИЕ трябва да са придружени от:

1. Изработени от архитект, художник, фотограф или инженер:

а/ ситуационно решение и/или;

б/ архитектурен, конструктивен проект в подходящ мащаб и/или;

в/ снимки, колажи и други материали, показващи адаптацията на РИЕ в градската среда в случаите по чл. 2, т. 1

Чл. 33 Разполагането на РИЕ върху обекти държавна или частна собственост се извършва след съгласуване с органите по чл. 31, като се представи писмено съгласие от:

а/ ведомството или организацията, стопанисващи имота при имоти - държавна собственост;

б/ ръководителя на съответното предприятие, организация или други при имоти притежавани от юридически лица;

в/ решение на Общото събрание на собствениците, при сгради етажна собственост, при спазване изискванията на Раздел IV от ЗС.

г/ собственици на имота

Чл. 34 Комисията по реклама разглежда постъпилите искания за разполагане на РИЕ върху обекти общинска собственост, като предлага на Кмета:

1. Да одобри определени рекламни позиции;

2. Да предложи мотивиран отказ;

3. Когато е необходимо, комисията по рекламата:

а/ извършва оглед на мястото, съвместно с представители на КАТ и други специалисти и след това взема решение

б/ внася проекта за РИЕ за разглеждане в ГАГК

Чл. 35 В случаите по чл. 34, 3б; проектът за РИЕ се внася в ГАГК от архитекта на района по местонахождение на обекта. Комисията може да поиска от заявителя да допълни или коригира представената документация.

Чл. 36, т. 1 Срокът за одобряване на проектите или постановяване на мотивиран отказ е 30 дни след внасянето им в Комисията по реклама, респективно след заседание на ГАГК или РАГК.

т. 2. В срока по т. 1 общинските органи могат да поискат от заявителя да съгласува представения проект с органите на КАТ, ППО, предприятия "В и К", "Електроснабдяване", "Пътна сигнализация".

Чл. 37 В едномесечен срок от одобрението на искането за разполагане на РИЕ се издава разрешение за монтаж от:

1. Кмета на Община Варна в случаите по чл. 31, т. 1.

2. Кмета на района в случаите по чл. 31, т. 2.

Чл. 38 За външна реклама по чл. 8, т. 2 трябва да бъде сключен договор за реклама /наем/ заедно с разрешение за монтаж. В договора за реклама се допуска гратисен период не по-дълъг от три месеца, след което цената за рекламната позиция се заплаща независимо от това дали е реализирана.

1. Месечна наемна цена се определя на база Методика, приета с решение на Общински съвет.

2. След изтичане действието на договора или при неговото прекратяване наемателят се задължава да демонтира съоръженията и приведе терена в първоначален вид за своя сметка в 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора, освен ако не е посочен друг срок в договора /решение № 1951-3(40)/17.03.99 г./

Чл. 39 Ако след изтичане на указания в договора срок рекламната позиция не бъде заплатена, договора се прекратява.

Чл. 40 Физическите и юридическите лица извършващи рекламна дейност заплащат месечна наемна цена за кв. м. рекламна площ не по-ниска от цените в Методика, приета с решение № 1954-3(40)/17.03.99 г. /решение № 2183-3(45)/29.09.99 г./.

Чл. 41 (1) Кметът на Община Варна организира и провежда конкурси за изработване на проектите по чл. 26, ал. 3 и разполагане на информационните тела , върху които ще се поставят съобщенията.

(2) Конкурсите по ал. 1 се провеждат по ред и условия, утвърдени от Кмета на общината.

Чл. 42 При изработване на проектите същите следва да отговарят на заданието по чл. 26, ал. 4 от Наредбата и да бъдат придружени от:

1. обяснителна записка;

2. ситуационно решение;

3. архитектурен и конструктивен проект;

4. снимки, колажи и други материали, доказващи адаптацията на съоръжението в градска среда;

Чл. 43 (1) Със спечелилия конкурса инвеститор се сключва договор за наем за разполагане на информационните тела върху територията на Община Варна, след което се издава разрешение за монтаж.

(2) Договорите за наем се сключват от Кмета на Общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Договорите по ал. 2 се сключват при цени не по-ниски от предвидените в Методиката, приета от Общинския съвет.

Чл. 44 (1) Върху всяко информационно тяло трябва да бъдат изписани фирмата и адресът на лицето, което използва съоръжението, по начин определен в заданието по чл.26, ал. 4 от Наредбата.

(2) Лицата, на които е предоставено правото да ползват информационните тела са длъжни да го поддържат в чист и естетичен вид. В противен случай носят административно-наказателна отговорност.

Чл. 45 (1) При условие, че Общината не е отдала информационното тяло под наем, поставянето на съобщения върху него е безплатно и се извършва без сключване на договор.

(2) В тези случаи поддържането на съоръжението в чист и естетичен вид се извършва от Общината.

Чл. 45а В срок до 30.06. и 31.12. на текущата година, Комисията по реклама изготвя номерирана по вид на РИЕ /рекламно-информационни елементи/ схема, на изградените РИЕ върху одобрени от Кмета на Община Варна рекламни позиции и я изпраща на органите по чл. 46 от Наредбата за осъществяване на контрол по разполагането на РИЕ.

РАЗДЕЛ ХII
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-
НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 46 Контролът по спазване на изискванията на тази Наредба се осъществява от длъжностните лица назначени със Заповед на Кмета на Общината.

Чл. 47 Който разполага РИЕ без надлежно разрешение от общинските органи, в случаите когато е бил длъжен да поиска разрешение и не го е направил, се наказва с глоба от 200 до 300 лв. /решение № 2199-8(45)/29.09.99 г./

Чл. 48, т. 1 Органите по чл. 46 могат да задължат собствениците на РИЕ, които са неизправни с лош външен вид, не отговарят на изискванията на Наредбата или са поставени без разрешение, да ги приведат в изправност или да ги демонтират .

т. 2 Който не изпълни в срок предписанията на общинските органи по ал. 1 се наказва с глоба от 100 до 400 лв. Със същата глоба се наказват и лицата неизпълнили в срок изискванията за премахване на РИЕ . / решение № 2003-4(36)/ 22, 24.07.2002г. /

т. 3 В случаите по предходната точка РИЕ се премахват със Заповед на Кмета на Общината.

Чл. 49 (1) При поставяне на съоръжения и/или разлепване на съобщения извън определените за тази цел места се наказват:

1. лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейности съобщението информира;

2. възложителите и/или организаторите на мероприятието (дейността), за които съобщението информира;

3. лицата, натоварени да разлепват съобщенията, при условие, че не са спазели писмения инструктаж на възложителя (организатора);

4.собствениците или ползвателите, които са допуснали и/или разрешили разлепването на съобщения върху обектите им, извън тези по чл. 26. В тези случаи длъжностните лица могат да задължат собствениците или ползвателите на обектите да премахнат съобщенията в определен срок като при неизпълнение наложат санкция по ал. 2;

5. лицата, на които са възложени управленските функции на юридическото лице и които са допуснали и/или разрешили разлепването на съобщения, върху обекти, собственост на юридическото лице, извън тези по чл. 26.

(2) В случаите по ал. 1 на физическите лица се налага глоба в размер от 100 - 500 лв., а за юридически лица - имуществена санкция в размер от 500 - 1 000 лв.

Чл. 50 Наказват се с глоба, респективно с имуществена санкция от 200 лв. лицата, които не изпълняват задължението си по чл. 44, ал. 2 от Наредбата.

Чл. 51 Актовете за констатирани нарушения се издават от длъжностните лица, посочени в чл. 46, а наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице.

Чл. 52 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на Наказателни постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания .

Чл. 53, т. 1 Поставените без съответното разрешение РИЕ се отнемат с наказателно постановление на Кмета на Община Варна в полза на Община Варна /решение № 1268 - 5(24)/21.08.97 г./

т. 2 Поставените РИЕ с налично разрешение, въз основа на сключен договор, които не са демонтирани след изтичане на договора, се демонтират след уреждане на договорните отношения между страните. /решение № 1268-5(24)/ 21.08.97 г./

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Собствениците на заварени РИЕ, с изключение на елементите с краткотраен характер, са длъжни да приведат всички разположени РИЕ в съответствие с изискванията на Наредба в тримесечен срок от влизането й в сила.

§ 2. Който не изпълни в срок задълженията по § 1 от предходните и заключителните разпоредби, се наказва с глоба от 50 до 300 лв. /решение № 2199- 8(45)/29.09.99 г./

§ 3. Наредбата е приета от Общински съвет - Варна с решение № 989-5 (19)/05.03.97 г. и допълнена и изменена с решения на Общинския съвет:

№ 1268(24)/21.08.1997 г.,

№ 1951-3(40)/17.03.1099 г.,

№ 2183-3(45)/29.09.1999 г.,

№ 2199-8(45)/29.09.1999 г.,

№ 2003-4(36)/22,24.07.2002 г.;

№ 498-6(12)/05.05.2004 г.;

№ 1374-10(22)/12.01.2005 г.;

№ 1125-21(13)/18.02.2009 г.;           - нов член 45а

§ 4. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, т. 13 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

§ 5. Заварените съоръжения по чл. 26, ал. 1 от Наредбата се привеждат в съответствие с изискванията на тази Наредба.

§ 6. До издаването на Заповед по чл. 26, ал. 2 от Наредбата разлепването на съобщенията става на местата, определени със Заповед № 1293/10.06.02 г. на Кмета на Община Варна. Разлепването на съобщения извън тези места се наказва по правилата на чл. 50 от Наредбата.
     

© 2004  Varna Municipality, Varna.bg  Всички права запазени      

Порталът за имоти на Варна imotdnes.com
SPEED компютри
Рекламна агенция Танграм Печатница България Билбордове България Календари Имот днес xDepo